تولید محافظ حرارتی و کلید از سال 2010.
محافظ حرارتی دو فلزی با کیفیت بالا سری HCET 3MP
محافظ جریان و اضافه بار 3 مگاپیکسلی (خودنگهداری) با حفاظت حرارتی و کنترل زمان اضافه بار فعلیدقیقا، پس از قطع برق تنظیم مجدد شود.
محافظ موتور خود نگهدار سری 3 مگاپیکسلی
محافظ جریان و اضافه بار 3 مگاپیکسلی (Self-hold) با حفاظت و کنترل حرارتیزمان اضافه بار فعلی دقیقاً، پس از قطع برق تنظیم مجدد شود

درخواست خود را ارسال کنید

پیوست: