تولید محافظ حرارتی و کلید از سال 2010.
محافظ موتور خود نگهدار سری 3 مگاپیکسلی
محافظ جریان و اضافه بار 3 مگاپیکسلی (Self-hold) با حفاظت و کنترل حرارتیزمان اضافه بار فعلی دقیقاً، پس از قطع برق تنظیم مجدد شود

درخواست خود را ارسال کنید

پیوست: